Documente justificative

Publicat de AvestaMedical pe

Documente justificative care trebuie prezentate, la cerere, caselor teritoriale de asigurări de sănătate, respectiv Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului București, în vederea eliberării dovezii privind calitatea de asigurat:

Copii în vârstă de până la 14 ani:

Certificat de naștere.

Copii de la 14 la 18 ani:

Carte de identitate.

Tinerii cu vârstă cuprinsă între 18 și 26 de ani

Dacă nu realizează venituri din muncă

Act de identitate și adeverință de elev sau carnetul de elev vizat la zi și declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că nu a realizat venituri din muncă sau document eliberat de organul fiscal teritorial din care să rezulte că nu are venituri din muncă.

Absolvenții de liceu,

Până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni – Act de identitate și un act din care să rezulte absolvirea liceului.

Studenții

Dacă nu realizează venituri din muncă – Act de identitate, declarație pe proprie răspundere privind faptul că nu realizează venituri din muncă și adeverință de student sau legitimația de student vizată la zi.

Tinerii cu vârstă de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecție a copilului și nu realizează venituri din muncă sau nu sunt beneficiari de ajutor social:

Act de identitate, act doveditor că provine din sistemul de protecție a copilului, declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că se află în îngrijirea altei persoane și a documentelor eliberate de unitățile fiscale din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile și/sau nu este beneficiar de ajutor social.

Salariați:

Act de identitate și adeverință eliberată de angajator care poartă viza casei de asigurări de sănătate.

Persoane fizice autorizate (PFA)

Act de identitate și dovadă ultimei plăti la FNUASS.

Asociați sau Administratori la societăți comerciale

Act de identitate și dovadă achitării contribuției calculată asupra veniturilor impozabile (dividende, respectiv indemnizații de administrare stabilite de AGA).

Persoane care beneficiază de indemnizație de șomaj

Act de identitate și carnetul și/sau adeverință eliberată de – AJOFM.

Persoanele fizice fără venit obligate să se asigure

Act de identitate și ultima chitanță de plata în care este stipulată ultima luna/trimestru pentru care s-a plătit.

Pensionarii

Act de identitate, fotocopie după decizia de pensionare, și ultimul cupon/talon de pensie.

Beneficiar de ajutor social

Act de identitate și adeverință eliberată de primărie din care să rezulte se încadrează în categoria persoanelor care au dreptul la ajutor social conform Legii nr. 416/2001.

Persoane cu handicap

Act de identitate, certificat de încadrare într-un grad de handicap, vizat periodic, și documentul eliberat de unitățile fiscale din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile.

Asigurarea de sănătate facultativă

(membrii misiunilor diplomatice, cetățenii străini și apatrizii care se află temporar în țară și nu au solicitat viza de lungă ședere, cetățean român cu domiciliul în străinătate care se află temporar în țară) – Act de identitate și dovadă calității de asigurat se face cu ultima chitanță de plata în care este stipulată ultima luna/trimestru pentru care s-a efectuat plata.

Beneficiari legi speciale (Decretul Lege nr. 118/1990: veteran de război, erou-martir al revoluției, etc.)

Act de identitate, un document doveditor care să încadreze persoană în una din categoriile enumerate, eliberat de instituția abilitată să elibereze acest act (vezi mai jos) și document eliberat de unitățile fiscale teritoriale din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile, altele decât cele din pensii.

Deținuții politici

Certificatul din care reiese că sunteți încadrat în prevederile Legii nr. 118/1990.

Eroii Revoluției din decembrie 1989

Certificatul de erou al Revoluției.

Veterani de război

Legitimația de veteran.

Femeile însărcinate,

Dacă nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe țară

Act de identitate, adeverință medicală și documentul eliberat de unitățile fiscale teritoriale din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile sau, pe baza documentelor justificative, că realizează venituri sub salariul de baza minim brut pe țară.

Lăuzele,

Dacă nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe țară

Act de identitate, certificatului de naștere a copilului și documentul eliberat de unitățile fiscale teritoriale din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile sau, pe baza documentelor justificative, că realizează venituri sub salariul de baza minim brut pe țară.

Persoanele care se află în concediu pentru creșterea copilului

Act de identitate și decizia emisă de direcțiile teritoriale de muncă, familie și egalitate de șansă și ultimul talon de plata a indemnizației de creștere a copilului.

Persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă

Act de identitate și adeverință emisă de angajator.

Bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate

Până la vindecarea respectivei afecțiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte surse – Act de identitate și adeverință medicală eliberată de medicul curant sau de medicul coordonator al programului de sănătate care să ateste boală inclusă în programele naționale de sănătate și document eliberat de unitățile fiscale din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile.

Coasiguratul

Act de identitate și un document care atestă calitatea de asigurat a persoanei în întreținerea căreia se găsește coasiguratul, document care să ateste relația de rudenie sau căsătorie, declarație pe proprie răspundere că nu realizează venituri impozabile sau document eliberat de organul fiscal teritorial din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile și declarație pe proprie răspundere a persoanei asigurate prin care declara că are în întreținere persoană coasigurată. Pot fi coasigurați numai următoarele categorii de persoane soțul, soția și părinții fără venituri proprii, aflați în întreținerea unei persoane asigurate.

Persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute în art. 105, 113 și 114 din Codul penal și pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate

Dacă nu au venituri

Adeverință emisă de instituțiile din subordinea Ministerului Internelor și Reformei Administrative.

Persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane și se află în timpul procedurii necesare stabilirii identității

Act de identitate (dacă e stabilită identitatea persoanei) și adeverință eliberată de instituțiile din subordinea Ministerului Internelor și Reformei Administrative din care să rezulte că se află în această situație.

Cetățenii străini și apatrizii care au solicitat și obținut prelungirea dreptului de ședere temporară sau au domiciliul în România

Act de identitate (pașapoarte) și document eliberat de casă de asigurări de sănătate.